กรุณาอ่านก่อนใช้
     
      www.thaprachan.com ได้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์เชิงข้อมูลในการขายสินค้าและให้บริการ การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ หรือนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ไปใช้ ท่านพึ่งตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ หากท่านไม่พึงประสงค์ที่จะปฏิบัติตามไม่ว่ากรณีใด กรุณาอย่าใช้ไซต์นี้หรือนำข้อมูลจากไซต์นี้ไปใช้  
     
  ข้อจำกัดการอณุญาต :  
      ภายใต้ระเบียบการใช้เว็บไซต์ตามสัญญานี้ เราให้สิทธิไม่เด็ดขาด ไม่อาจโอนได้ สิทธิจำกัดในการใช้และแสดงซ้ำไซต์นี้ รวมถึง ข้อมูลต่างๆบนไซต์ ท่านตกลงที่จะไม่รบกวนหรือพยายามรบกวนการดำเนินงานของไซต์นี้แต่อย่างใด เราอนุญาตให้ท่านดูและนำข้อมูล ("เอกสาร") ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ("ไซต์") นี้เพื่อใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว และไม่ใช้เพื่อเชิงพาณิชย์ การอนุญาตนี้ ไม่ถือเป็น การโอนกรรมสิทธิ์ในเอกสารและสำเนาเอกสาร อีกทั้งยังคงมีข้อห้ามดังนี้
- ท่านจะต้องเก็บ บรรดาคำประกาศ เรื่องลิขสิทธิ์และเรื่องสิทธิอื่นๆ สำหรับเอกสารเหล่านั้นไว้ด้วย
- ท่านต้องไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารหรือผลิตเพิ่มหรือแสดงเอกสารดังกล่าว ในที่สาธารณะ แจกจ่าย หรือใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือเพื่อการสาธารณะ และ
- ท่านจะต้องไม่โอนเอกสารนี้ให้กับผู้อื่นใด เว้นแต่ท่านจะได้แจ้งให้บุคคลนั้นๆทราบ และบุคคลนั้นๆตกลงที่จะปฏิบัติตามระเบียบ การใช้เว็บไซต์ การใช้นี้ท่านตกลงจะปฎิบัติตามข้อกำหนด เพิ่มเติมที่ปรากฎในไซต์นี้ ตามที่จะมีการปรับปรุง และประกาศใช้ เป็นครั้ง เป็นคราวไป ท่านตกลงจะปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ที่มี อยู่ตามประเทศต่างๆทั่วโลกในการใช้ไซต์นี้ และตกลงจะป้องกัน ไม่ไห้มีการ ลอกเอกสารไปใช้เมื่อไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ เราไม่ได้ให้สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือ ความลับ ทางการค้า ให้แก่ท่านแต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใด
 
     
  ข้อปฏิเสธความรับผิด :  
      เอกสารนี้อาจมีข้อความที่ไม่ถูกต้องตรงความจริงหรือการสะกดตัวอักษรที่ผิด เราไม่รับรองถึงความถูกต้อง หรือความครบถ้วน ของเอกสารนี้ หรือในความน่าเชื่อถือของคำแนะนำ ความเห็น ข้อความ หรือข้อมูล ซึ่งแสดงหรือแจกจ่ายจากไซต์นี้ ท่านรับทราบว่าท่าน อาจจะเชื่อความเห็น คำแนะนำ ข้อความ บันทึก หรือข้อมูล ตามนี้ได้แต่ด้วยความเสี่ยงของท่านเอง เราขอสงวนสิทธิโดยเด็ดขาด ในการ แก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อตกหล่นของส่วนใดส่วนหนึ่งในไซต์นี้ เราอาจจะเปลี่ยนแปลงไซต์นี้ เอกสาร และผลิตภัณฑ์ โปรแกรม การให้บริการ หรือราคา (หากมี) ในไซต์นี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำต้องมีการบอกกล่าวไซต์นี้ ข้อมูล และเอกสารในไซต์รวมถึงซอฟท์แวร์ ที่อาจจะจัดให้มีในไซต์นี้มีไว้ในสภาพที่เป็นอยู่โดยไม่มีการประกันใดๆ ไม่ว่าอย่างชัดเจน หรือที่อาจจะสันนิษฐานได้ทุกประเภท รวมถึง และไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันของความเหมาะสม การละเมิดสิทธิ์ หรือความเหมาะสมเพื่อการใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งในเขตอำนาจ ศาลบางแห่ง อาจจะไม่ยินยอมให้มีการยกเว้นความรับผิดสำหรับการรับประกันที่อาจซ่อนเร้นไว้ ดังนั้นข้อจำกัดข้างต้นอาจไม่ใช้บังคับ กับท่าน  
     
  ไซต์ของบุคคลที่สาม :  
      เพื่อความสะดวกของท่าน เราอาจจะจัดให้มีการเชื่อมต่อไปยังไซต์ของบุคคลอื่น ถ้าท่านใช้ไซต์เหล่านี้ท่านจะต้องออกจากไซต์นี้ หากท่านต้องการไปยังไซต์อื่น ซึ่งเชื่อมโยงอยู่ในเว็ปเพจนี้ ท่านสามารถทำได้โดยความเสี่ยงของท่านเอง และเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องดำเนินการป้องกันการแพร่ของไวรัส หรือส่วนประกอบอื่นซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ เราไม่รับรอง หรือให้ คำยืนยันใดๆ รวมถึงไม่ยืนยันข้อความในไซต์ที่เชื่อมโยงจากเว็บเพจนี้ และบรรดาข้อมูล ต่างๆของผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการอื่นๆในเว็บไซต์นั้นๆ การเชื่อมโยงดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าเราหรือสปอนเซอร์ ของเว็บไซต์นี้ สลักหลังมีความเกี่ยวเนื่อง หรือเป็นบริษัทในเครือหรือได้รับอำนาจตามกฎหมายในการใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมาย หรือเครื่องหมายลิขสิทธิ์ที่ปรากฎในไซต์ที่มีการเชื่อม ต่อกัน หรือว่าไซต์ที่เชื่อมต่อดังกล่าวมีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อการค้า เครื่องหมาย หรือเครื่องหมายลิขสิทธิ์แต่อย่างใด  
     
  ข้อมูลที่ท่านกรอก :  
      ท่านตกลงว่าข้อมูลและเอกสารที่ท่านหรือบุคคลที่กระทำการแทนท่านให้กับเราไม่ให้ถือว่าเป็นความลับหรือเอกสิทธิส่วนบุคคล การที่ท่านให้ข้อมูลหรือเอกสาร กับเรา ท่านได้ให้สิทธิแก่เราอย่างไม่จำกัด เพิกถอนไม่ได้โดยไม่คิดค่าสิทธิ ในการใช้ไปทั่วโลก เพื่อใช้ใหม่ แสดง แสดงในที่สาธารณะ ส่งและเผยแพร่ข้อมูล และเอกสารดังกล่าว และท่านยังตกลงว่าเรามีสิทธิอย่างสมบูรณ์ในการที่จะใช้ความคิด หลักการ หรือประดิษฐ์กรรมที่ท่านหรือตัวแทนของท่านได้ให้เรา อีกทั้งท่าน ยอมรับว่า เราไม่ประสงค์จะให้ท่านและท่านก็ตกลงที่จะไม่ให้ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ซึ่งอาจเป็นการหมิ่นประมาท ข่มขู่ อนาจาร กดขี่ หรือผิดกฎหมาย หรือข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลซึ่งลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นรวมอยู่ด้วย  
     
  ข้อจำกัดเรื่องค่าเสียหาย :  
      ในทุกกรณี เราหรือบริษัทในเครือ ไม่มีความรับผิดชอบต่อบุคคลใดเพื่อความเสียหายไม่ว่าโดยตรง ทางอ้อม พิเศษ ต่อเนื่อง หรือค่าเสียหายอื่นใด (รวมถึงและ ไม่จำกัดเฉพาะ การเสียกำไร การหยุดชะงักทางธุรกิจ การสูญเสียข้อมูล หรือโปรแกรม หรือข้อมูลอื่น ในระบบรับข้อมูลของท่าน) อันเกิดจากการใช้หรือการไม่อาจ ใช้ข้อมูล เอกสาร หรือฟังค์ชั่นของไซต์หรือไซต์เชื่อมโยง ถึงแม้ว่าเราได้รับแจ้งให้ทราบถึงความเสียหายที่อาจเกิดมีขึ้นจากการใช้ดังกล่าว  
     
  การเปลี่ยนแปลง :  
      เราขอสงวนสิทธิอย่างเด็ดขาดในการที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มหรือเอาออกซึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญานี้ทั้งหมดหรือ เพียงบางส่วนตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงสัญญานี้จะมีผลเมื่อมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การที่ท่าน ยังคงใช้ไซต์นี้หลังจาก มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาให้ถือเป็นการยอมรับ ข้อเปลี่ยนแปลงนั้น เราอาจบอกเลิกเปลี่ยน ระงับชั่วคราว หรือเลิกใช้ไซต์นี้ รวมทั้ง รูปแบบของไซต์นี้ในเวลาใดเวลาหนึ่ง เราอาจจะกำหนดขอบเขตการใช้ของ รูปแบบ และการให้บริการบางประการ หรือจำกัดการใช้งาน ของท่านในบางส่วนหรือทั้งหมดของไซต์ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และโดยไม่ก่อให้เกิด ความรับผิดชอบใดๆ เราอาจจะบอกเลิก การอนุญาตสิทธิและสิทธิในการใช้ซึ่งให้ไว้ในที่นี้ และเมื่อมีการบอกเลิกแล้ว ท่านจะต้องทำลายเอกสารทั้งหมดโดยทันที  
     
  การใช้งานระหว่างประเทศและกฎหมายบังคับใช้ :  
      ไซต์นี้ควบคุม ดำเนินงาน และบริหารโดยเราจากสำนักงานในประเทศไทย เราไม่รับรองว่าเอกสาร ในไซต์นี้เหมาะสม หรือสามารถนำไปใช้ได้ในที่อื่น นอกประเทศไทย รวมถึงไม่รับรองว่า ไม่อาจเรียกอ่านข้อมูล ได้จากประเทศ ซึ่งข้อความที่ปรากฎ อาจจะต้องห้ามตามกฎหมาย หากท่านเข้ามาในไซต์นี้จากสถานที่ นอกประเทศไทย ท่านจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมาย ท้องถิ่นทุกชนิด  
     
      ระเบียบการใช้เว็บไซต์นี้ให้อยู่ภายใต้กฎหมายไทย โดยไม่มีผลต่อข้อบัญญัติเรื่องกฎหมายขัดกัน สัญญานี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดที่มีอยู่ ระหว่างเรา เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้ หากศาลหรือเขตอำนาจศาลใดเห็นว่า ข้อกำหนดเงื่อนไขของสัญญานี้ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญานี้ใช้บังคับไม่ได้ ให้ใช้ข้อบังคับนั้นๆเท่าที่สามารถจะใช้ได้ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของสัญญานี้ และโดยให้ส่วนที่เหลือของสัญญานี้มีผลบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่  
     
   
  แผงเลขที่ 108 ตรอกสนามพระ ถ.มหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร./โทรสาร +662 623-5533 (เวลาทำการ 10:00-17:00)